laatste 40 sets 30% korting code Lagardz2024

Algemene voorwaarden

DUTCH

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop en aankoop van producten via onze website, lagardz.com.

Producten gekocht op lagardz.com worden verkocht door LAGARDZ fragrances, een bedrijf geregistreerd in Eindhoven, Nederland. Het intracommunautaire BTW-nummer is NL003500015B09 onder de naam Lagardz.

LAGARDZ fragrances biedt producten te koop aan uitsluitend aan eindconsumenten op lagardz.com. Bijgevolg behoudt lagardz.com zich het recht voor om bestellingen van personen die producten voor professionele of zakelijke doeleinden willen kopen, niet uit te voeren.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Herziene voorwaarden zijn van kracht op de datum van hun publicatie op lagardz.com.

Elke keer dat een bestelling wordt geplaatst, zal de Koper worden gevraagd om te bevestigen dat hij of zij de Algemene Voorwaarden accepteert die op die dag van kracht zijn. Door het versturen van de bestelbon, erkent de Koper en stemt ermee in volledig gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.

Prijs

De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro. Ze zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.

Alle bestellingen moeten in euro worden betaald.

Bestellingen verzonden naar landen buiten de Europese Unie en de overzeese departementen en gebieden van Nederland kunnen worden onderworpen aan douanekosten, lokale belastingen, invoerrechten en overheidsbelastingen die niet onder de verantwoordelijkheid van lagardz.com vallen. Als dergelijke extra kosten van toepassing zijn, moeten ze worden gedragen door de koper die als enige verantwoordelijk is voor het indienen van alle noodzakelijke aangiften en het maken van alle noodzakelijke betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in het betrokken land.

lagardz.com behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van registratie van de bestelling, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid.

Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de voorraden.

lagardz.com zal de Koper, per e-mail of telefonisch, zo snel mogelijk na het plaatsen van een bestelling informeren als een besteld product niet in voorraad is. Als een product niet beschikbaar is, kan de bestelling worden geannuleerd door lagardz.com.

Betaling

De Koper kan een van de volgende betalingsmethoden gebruiken om zijn/haar bestelling te betalen:

Creditcard: Visa, Mastercard

PayPal

iDeal

Klarna

Apple Pay

Alle betalingen op de lagardz.com website worden gecodeerd en beveiligd door Mollie Payments. Geotrust EV SSL.

Levering

Producten worden verzonden door lagardz.com naar het afleveradres dat door de Koper is opgegeven bij het plaatsen van zijn/haar bestelling.

Leveringen in Nederland en internationale leveringen worden uitgevoerd door UPS, DHL, PostNL of een andere gerenommeerde vervoerder.

De leveringskosten worden automatisch berekend op basis van de gekozen leveringswijze en verschijnen in het totaal te betalen bedrag. De leveringskosten zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling, de geografische locatie waar de bestelling moet worden geleverd en de gekozen leveringsmethode.

Een volgnummer wordt na het afrekenen per e-mail naar de Koper gestuurd. De Koper kan dan zijn/haar pakket volgen vanaf de verzending tot aan de levering.

De Koper moet alle goederen onderzoeken op het moment van levering en ervoor zorgen dat eventuele schade of tekorten schriftelijk worden vastgelegd op de leveringsbon van de vervoerder. Claims moeten dan binnen 72 uur per telefoon of e-mail worden ingediend bij lagardz.com.

Retourbeleid

Als de koper niet tevreden is met een gekocht product, zal lagardz.com het graag ruilen voor een ander item.

Artikelen moeten door de koper in hun oorspronkelijke ongebruikte staat en verpakking binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de bestelling werd ontvangen, worden geretourneerd, met bijvoeging van een kopie van de factuur. Goederen dienen te worden teruggestuurd naar het door de klantenservice opgegeven adres na contact.

Porto-, verpakkings- en andere kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper.

Artikelen die beschadigd of onvolledig zijn, worden niet geruild en worden teruggestuurd zoals ze zijn, op kosten van de koper.

Na verwijdering van het LAGARDZ-label wordt geen omruiling aangeboden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief copyright, in de lagardz.com website en de inhoud ervan, inclusief tekst, commentaar, illustraties en afbeeldingen, zijn wereldwijd beschermd en zijn voorbehouden.

Elk ander gebruik van de lagardz.com website of de inhoud ervan zonder voorafgaande toestemming van lagardz.com zal worden beschouwd als een inbreuk op onze rechten en kan leiden tot juridische stappen onder de wetgeving en regelgeving inzake intellectueel eigendom.

Aansprakelijkheid

De te koop aangeboden producten voldoen aan de huidige Nederlandse wet- en regelgeving. Kopers in andere landen zijn verantwoordelijk voor het opvragen van informatie bij hun lokale autoriteiten over de invoer of het gebruik van de bestelde producten.

Persoonlijke gegevens

De Koper wordt geïnformeerd dat alle persoonlijke gegevens en informatie verzameld wanneer hij of zij bestellingen plaatst, wordt behandeld door lagardz.com uitsluitend ten behoeve van de verwerking van deze bestellingen. Het kan in geen geval worden gebruikt voor andere doeleinden.

Allergie 

Als u last heeft van huidallergieën of allergisch bent voor parfums, koop dan geen LAGARDZ. Houd er bovendien rekening mee dat parfums huidallergie kunnen veroorzaken wanneer ze in combinatie met de zon worden gebruikt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een mogelijke allergische reactie als gevolg van het gebruik/dragen van LAGARDZ parfum dat via deze site is gekocht. We hebben veel zorg besteed aan het gebruik van ingrediënten die voldoen aan de normen van de parfumindustrie.

Toepasselijk recht / geschillen

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het Nederlandse Hof van Beroep.ENGLISH

These General Terms and Conditions govern the sale and purchase of products through our website, lagardz.com.

Products purchased on lagardz.com are sold by LAGARDZ fragrances, a company registered in Eindhoven, The Netherlands. The intracommunity VAT number is NL003500015B09 under the name Lagardz.

LAGARDZ fragrances offers products for sale exclusively to end consumers on lagardz.com. Consequently, lagardz.com reserves the right not to fulfill orders placed by persons wishing to purchase products for professional or business purposes.

These General Terms and Conditions may be amended at any time. Revised terms and conditions shall be effective on the date of their publication on lagardz.com.

Each time an order is placed, the Buyer will be asked to confirm that he or she accepts the General Terms and Conditions in effect on that day. By sending the order form, the Buyer acknowledges and agrees to be bound fully by these General Terms and Conditions.

Price

The prices of our products are quoted in Euros. They include VAT but exclude shipping costs.

All orders must be paid for in Euros.

Orders shipped to countries outside the European Union and The Netherlands’s overseas departments and territories may be subject to customs fees, local taxes, import duties and government taxes that are not the responsibility of lagardz.com. If such additional charges are applicable, they must be borne by the Buyer who shall be solely responsible for filing all necessary returns and making all necessary payments to the relevant authorities and bodies in the country concerned.

lagardz.com reserves the right to amend its prices at any time. However, products shall be invoiced on the basis of the prices in effect at the time the order is registered, subject to their availability.

Availability

Our products are offered subject to availability of stocks.

lagardz.com will inform the Buyer, by email or by telephone, as soon as possible after an order has been placed if any product ordered is not available in stock. If a product is not available, the order may be cancelled by lagardz.com.

Payment

The Buyer may use any of the following payment methods to pay for his/her order:

Credit card: Visa, Mastercard

PayPal

iDeal

Klarna

Apple Pay

All payments made on the lagardz.com website are encrypted and secured by Mollie Payments. Geotrust EV SSL.

Delivery

Products will be shipped by lagardz.com to the delivery address given by the Buyer when placing his/her order.

Deliveries in The Netherlands and international deliveries are made by UPS, DHL, PostNL or another carrier of high repute.

Delivery costs are calculated automatically according to the delivery method selected and appear in the total amount to be paid. Delivery costs depend on the size of the order, the geographical location to which it is to be delivered, and the chosen delivery method.

A tracking number will be sent by email to the Buyer after checkout. The Buyer will then be able to track his/her parcel from dispatch through to delivery.

The Buyer must examine all goods at the time of delivery and ensure that any damage or shortages are recorded in writing on the carrier’s delivery note. Claims must then be made by telephone or email to lagardz.com within 72 hours.

Return Policy

If the Buyer is unhappy with a product purchased, lagardz.com will be happy to exchange it for another item.

Items must be returned by the buyer in their original unused condition and packaging within fourteen (14) days after the date on which the order was received, enclosing a copy of the invoice. Goods should be returned to the address given by customer service after contact.

Return postage, packaging and other costs shall be paid by the Buyer.

Any returned items that are damaged or incomplete will not be exchanged and will be sent back as is to the Buyer, at the Buyer’s expense.

No exchange will be offered after removing the LAGARDZ label.

Intellectual Property

All intellectual property rights, including copyright, in the lagardz.com website and its contents including text, comments, illustrations and graphics, are protected worldwide and are reserved.

Any other use of the lagardz.com website or its content without lagardz.com’s prior consent will be viewed as an infringement of our rights and may result in legal action under intellectual property legislation and regulations.

Liability

The products offered for sale comply with current Dutch legislation and regulations. Buyers in other countries are responsible for requesting information from their local authorities about importing or using the products ordered.

Personal Data

The Buyer is informed that all personal data and information collected when he or she places orders is handled by lagardz.com solely for the purposes of processing said orders. It may not under any circumstances be used for any other purpose.

The personal data stored by lagardz.com to meet order processing and tracking needs is kept secure by lagardz.com.

The Buyer may refer any concerns about the processing of his/her personal data directly to lagardz.com.

Allergy 

If you tent to have skin allergies, or are allergic to perfumes, don’t buy LAGARDZ. Furthermore, take in mind that perfumes may cause skin allergy when used in combination with the sun. We take no responsibility or liability for a possible allergic reaction because of using/wearing LAGARDZ perfume purchased from this site. We took great care to only use ingredient that are conforming to the standard of the perfume industry

Governing Law / Disputes

These general terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands. Any dispute(s) shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts within the jurisdiction of the Dutch Court of Appeal.